Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Regulamin

R E G U L A M I N   S P R Z E D A Ż Y
 
DEFINICJE
 
Określenia użyte w regulaminie sprzedaży w liczbie pojedynczej lub mnogiej oznaczają:
 
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która złożyła Zamówienie lub zawarła Umowę ze Sprzedawcą,
 
Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej (zawierającą umowę ze Sprzedawcą) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 
Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży realizowanej przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu internetowego,
 
Sprzedawca – Szymon Piątek norka-odziez.pl, ul.Kilińskiego 22 42-202 Częstochowa, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy, NIP 573-266-32-40, REGON: 240445503,
 
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem: www.norka-odziez.pl
Umowa – umowa zawarta przez Klienta ze Sprzedawcą,


I. Postanowienia Ogólne

    Regulamin określa zasady korzystania przez Klienta z usług Sprzedawcy, który prowadzi sprzedaż towarów/ produktów na odległość za     pośrednictwem Sklepu.   Aktualny tekst Regulaminu jest publikowany przez Sprzedawcę na stronie Sklepu (www.norka-odziez.pl) w zakładce     „Regulamin” oraz udostępniany Klientowi nieodpłatnie na każde jego żądanie w formie elektronicznej.
    Informacje znajdujące się na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą     mechanizmów   udostępnionych przez Sprzedawcę składa ofertę nabycia określonego towaru na warunkach podanych w jego opisie i w Regulaminie.
    Wszystkie towary dostępne w Sklepie są nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczać Klientom towary     bez wad.
    Wszystkie ceny produktów prezentowane w Sklepie podane są domyślnie w polskich złotych, są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i nie     obejmują kosztu  wysyłki. Cena podana przy każdym dostępnym w Sklepie produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Na każdy sprzedany     towar wystawiany jest paragon fiskalny, a na życzenie Klienta faktura VAT.
    Komunikacja Klienta ze Sprzedawcą odbywa się wedle swobodnego wyboru Klienta za pomocą formularza kontaktowego na stronie Sklepu, poczty     elektronicznej, telefonicznie lub listownie na dane teleadresowe Sprzedawcy opisane na stronie Sklepu i w Regulaminie.
    Składając zamówienie w Sklepie Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia bez zastrzeżeń oraz że     zapoznał się z pouczeniem o prawie Konsumenta do odstąpienia od Umowy, które wraz ze wzorem odstąpienia zostanie dodatkowo przesłane     Konsumentowi przez Sprzedawcę razem z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, jak również z wszystkimi cechami objętego     zamówieniem świadczenia Sprzedawcy, wie, że złożenie zamówienia w Sklepie pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony towar oraz wyraża     zgodę na potwierdzenie przez Sprzedawcę zawarcia Umowy za pomocą poczty (formy) elektronicznej.

Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

  Zamówienia mogą być składane w Sklepie przez 24 godziny na dobę każdego dnia roku. Zamówienia złożone po godzinie 15:00 lub w soboty i dni     ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą następnego dnia roboczego.
    Zamówienia składane są w formie elektronicznej za pomocą założonego przez Klienta konta w Sklepie lub formularza zamówienia udostępnionego w     Sklepie (Koszyk).
    Zamówienie towaru przez Klienta odbywa się w drodze dodania towaru do Koszyka i użycia przez Klienta przycisku „Kasa”.
    Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem do realizacji. Za moment przyjęcia zamówienia do realizacji (zawarcie Umowy z     Klientem) uważa się przekazanie Klientowi przez Sprzedawcę za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji,     które jest jednoznaczne z potwierdzeniem zawarcia Umowy z Konsumentem.
    Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji w czasie nie dłuższym niż 24h, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
    Umowa zawarta z Klientem w formie elektronicznej w uwzględnieniu złożonego przez Klienta zamówienia, o którym mowa w pkt 8 powyżej,     obowiązuje od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę za pomocą poczty elektronicznej przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji lub od dnia     otrzymania przez Sprzedawcę zapłaty za zamówiony towar, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
    Zamówienia Klienta są realizowane w kolejnym dniu roboczym, licząc od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę za pomocą poczty elektronicznej     przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji, a w przypadku zamówień z dostawą kierowaną poza granice Polski - w terminie dwóch dni roboczych     od powyższej daty.
    Sprzedawca ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia przyjętego do realizacji, gdy dane podane przez Klienta okażą się być błędnymi lub są      niepełne.
    W przypadku niedostępności towaru/ części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany telefonicznie lub drogą elektroniczną (e-mail)     o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji wybierając jedną z opcji: częściowa realizacja zamówienia, wydłużenie     czasu oczekiwania, anulowanie części lub całości zamówienia.
    

II. Zasady Płatności


Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Apteki, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
    Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

    Możliwe są następujące sposoby płatności za zamawiane/ nabywane przez Klienta towary:

    przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez ING BANK Śląski
    nr 94 1050 1142 1000 0023 0803 0580 (w tytule przelewu prosimy o podanie numeru zamówienia oraz danych wpłacającego);
    poprzez system CashBill
    przy odbiorze towaru (za pobraniem).

    W przypadku wyboru sposobu zapłaty, opisanego w myślniku 1 i 2 punktu 1 powyżej, zamówienie jest realizowane po uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy pełną ceną sprzedaży wraz z kosztem wysyłki.III. Dostawa

    Dostawa zamówionego przez Klienta towaru realizowana jest na koszt Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej (Pocztex).
    Koszt dostarczenia zamówionego towaru widnieje każdorazowo przy składaniu zamówienia przez Klienta.
    Czas oczekiwania na dostawę kierowaną poza granice Polski wynosi od dziewięciu do czternastu dni roboczych.
    Podczas odbioru nabytego towaru ze Sklepu należy sprawdzić w obecności dostawcy/ przewoźnika stan przesyłki. W przypadku jakichkolwiek     uszkodzeń należy spisać wraz z dostawcą stosowny protokół reklamacyjny.
    Potwierdzając odbiór przesyłki Klient potwierdza jej zgodność z zamówieniem. Z chwilą powierzenia przez Sprzedawcę przesyłki przewoźnikowi     przechodzi na Klienta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy, co nie dotyczy Konsumenta. Opisane ryzyko przechodzi na     Konsumenta dopiero z chwilą wydania mu rzeczy, chyba że Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.
    Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia zwrotu kosztów przesyłki poniesionych w związku z transportem zamówionych towarów w przypadku     ich nie odebrania przez Klienta bez uzasadnionej przyczyny.


 Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści

Klient oświadcza, że:
 umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;

Klient nie jest uprawniony do:
zamieszczania w ramach korzystania z usług,  Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;

IV. Prawo odstąpienia od Umowy

    Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę na odległość, ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
    Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym wszedł Konsument w posiadanie zamówionego towaru (lub w którym     osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie towaru).
    Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno zostać przesłane przez Konsumenta na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie i na stronie Sklepu     przed upływem terminu, opisanego w pkt 2 powyżej (przy czym wystarczy wysłanie oświadczenia przed tym terminem) w formie pisemnej lub za     pomocą poczty elektronicznej i wyrażać wolę odstąpienia od Umowy. Konsument może również skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy,     który jest przesyłany Konsumentowi pocztą elektroniczną wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. W oświadczeniu o     odstąpieniu od Umowy należy wpisać imię i nazwisko, pełny adres pocztowy oraz numer zamówienia, telefonu i adres e-mail (o ile są dostępne).
    W razie odstąpienia przez Konsumenta od Umowy Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenie     otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
    W razie odstąpienia przez Konsumenta od Umowy Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego w związku ze złożonym zamówieniem     płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (za wyjątkiem dodatkowych ewentualnych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu     dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż     w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu     płatności dokona Sprzedawca przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji.
    Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności na rzecz Konsumenta do czasu otrzymania zwrotu towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy     dowodu jego odesłania przez Konsumenta na adres Sprzedawcy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
    Konsument jest zobowiązany odesłać towar na adres Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w     którym poinformował on Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Powyższy termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed jego upływem.     Bezpośrednie koszty zwrotu (przesyłki) rzeczy na adres Sprzedawcy ponosi Konsument.
    Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia     charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
    W razie zażądania przez Konsumenta rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, jest on zobowiązany zapłacić     Sprzedawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował on Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.
    Do zwracanego towaru Konsument winien załączyć dowód jego nabycia.
    W razie odstąpienie od Umowy uważa się ją za niezawartą.
    Konsument przyjął do wiadomości, że zgodnie z treścią art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej przez     konsumenta na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:


    - o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed       rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
      w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą       wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
    - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego       zindywidualizowanych potrzeb;
    - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze       względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi       rzeczami;
    - w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których       dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma       kontroli;
    - w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli       przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne       niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub      rzeczy;
    - w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu,       jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    - o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
       zawartej w drodze aukcji publicznej;
    - o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług       związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia       usługi;
    - o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną      zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od      umowy.

V. Reklamacja Towaru

    Z zastrzeżeniem postanowień pkt 5 poniżej, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przedmiocie niewykonania lub nienależytego     wykonania Umowy przez Sprzedawcę w terminie 7 dni, liczonym od dnia, w którym Umowa została nienależycie wykonana lub miała zostać wykonana.     Reklamację złożoną po upływie powyższego terminu pozostawia się bez rozpoznania.
    Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej, przesłana na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie drogą elektroniczną bądź pocztą     tradycyjną w terminie opisanym w pkt 1 powyżej oraz zawierać:

    dane imienne i teleadresowe Klienta,
    powołanie Umowy/zamówienia, której reklamacja dotyczy,
    dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT
    określenie przedmiotu reklamacji,
    uzasadnienie.

    Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę jej wpływu do Sprzedawcy w formie opisanej w pkt 2 powyżej.
    Reklamacja powinna zostać rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od daty jej skutecznego złożenia przez Klienta. O wyniku     postępowania reklamacyjnego Klient zostanie poinformowany pisemnie wraz z uzasadnieniem za pomocą poczty elektronicznej.
    Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za wady rzeczy na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego. Zgłoszenie wad winno nastąpić w formie     opisanej w pkt 2 powyżej na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie i na stronie Sklepu z zachowaniem przez Konsumenta terminów wynikających z     kodeksu cywilnego.
    Wszystkie towary przedstawiane w Sklepie są fabrycznie nowe.
    Jeżeli towar jest objęty gwarancją producenta, to dostarczany jest Klientowi wraz z kartą gwarancyjną.
    Reklamowany towar należy wysłać na adres Sprzedawcy.
    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki wysłanej za pobraniem lub na koszt Sprzedawcy.
    Reklamowane produkty winny być czyste oraz spełniać podstawowe kryteria higieny. W przeciwnym razie będą one odsyłane do nadawcy w celu ich     wyczyszczenia.

VI. Ochrona Danych Osobowych i Praw Autorskich; Polityka Prywatności


Ochrona danych osobowych
      Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

    Zgodnie z treścią art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych Sprzedawca informuje, że rejestracja w Sklepie lub złożenie zamówienia (zawarcie     Umowy ze Sprzedawcą) oznacza dobrowolną zgodę Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych (również adresu e-mail) przez Sprzedawcę, ale     wyłącznie dla celów opisanych w Regulaminie, a w szczególności w celu przyjmowania, realizacji i rozliczania zamówień złożonych w Sklepie       przez Klienta i umów zawartych przez niego za pośrednictwem Sklepu (obsługa świadczonych w ramach Sklepu usług i sprzedaży), a także w celu     ich archiwizacji.
    Wszyscy Klienci mają prawo wglądu w swoje dane, prawo do ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania w każdym czasie. Każdy     Klient ma również możliwość zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych.
    Administratorem danych osobowych (dalej w tekście: „Administrator”) podawanych w Sklepie, odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim     danym osobowym jest Sprzedawca.
    W trakcie rejestracji Klient podaje dane niezbędne do założenia konta w Sklepie, dzięki czemu nie musi on przy każdym kolejnym zakupie     wypełniać całego formularza zamówienia. Założenie konta odbywa się zgodnie z przekazywanymi w jego toku wskazówkami na stronie Sklepu.
    Po zalogowaniu na konto Klient ma możliwość sprawdzenia statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i     zalogowany Klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąć całkowicie swoje dane osobowe ze strony Sklepu.
    W trakcie składania zamówienia bez logowania na konto, Klient podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia, to jest imię i nazwisko lub     nazwę firmy/instytucji (NIP), adres, e-mail, numer telefonu.
    W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora     płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez Administratora.
    Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki     technologiczne funkcjonowania Sklepu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.
    O takiej zmianie Administrator powiadomi Klienta drogą elektroniczną (na wskazany przez Klienta adres e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane     co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowej Polityki Prywatności.
    Prawa autorskie majątkowe do zdjęć produktów, materiałów graficznych oraz tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu przysługują Sprzedawcy lub     podmiotom, które wyraziły zgodę na ich wykorzystywanie przez Sprzedawcę.
    Klient nie jest uprawniony bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Sprzedawcy do kopiowania w całości lub części udostępnianych przez     Sprzedawcę na stronie Sklepu zdjęć produktów, materiałów graficznych lub tekstów w celach komercyjnych, jak również do ich prezentowania lub     rozpowszechniania.

VII. Postanowienia Końcowe

    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz.     93 z późn. zm.),.
    W razie rozbieżności pomiędzy treścią Regulaminu a informacjami podanymi na stronie Sklepu poza Regulaminem, moc wiążącą ma treść Regulaminu.
    Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym     przez Sprzedawcę, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu zmienionego Regulaminu, z tym     zastrzeżeniem, że zamówienia przyjęte do realizacji przed wejściem w życie zmian są realizowane na zasadach dotychczasowych oraz z     zastrzeżeniem zmian, które są związane z koniecznością dostosowania Regulaminu do treści zmienianych przez ustawodawcę właściwych dla     działalności Sprzedawcy aktów prawnych.
    W zakresie dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji Konsument może skorzystać m.in. z następujących pozasądowych sposobów:

    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o     rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego     w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą;
    Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy     powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in.     Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są  przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem     infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl

    Wszelkie pytania dotyczące Regulaminu oraz działania Sklepu należy kierować na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie i na stronie Sklepu lub telefonicznie na +48 605 36 36 98 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@norka-odziez.pl
    Regulamin w brzmieniu niniejszym obowiązuje od dnia 15.04.2018 r.